regulamin biegów

R e g u l a m i n

XXXV BIEG CHOMICZÓWKI   i   XIII BIEG O PUCHAR BIELAN

 

Celem zawodów jest:
– Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
– Promowanie zdrowego stylu życia

 Organizator:

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

 Współorganizatorzy:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  „Chomiczówka”
Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa  „Chomiczówka”
Szkoła Podstawowa Nr 352 ul. Conrada 6.

Informacja:

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Zespół  Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany, Warszawa,

 1. S. Żeromskiego 29, tel. 22 443 47 00 wew. 42144 faks 22 325 44 79, e-mail: Bielany.sport@um.warszawa.pl


 XIII BIEG O PUCHAR BIELAN

Termin: 21 stycznia 2018  r. (niedziela) godz. 10.00

Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany, osiedle Chomiczówka.
Start: ul. Conrada
Meta: ul. Pabla Nerudy 1
Dystans: 5 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.

Trasa posiada atest PZLA.
Limit czasu:

Limit czasu dla uczestników XIII Biegu o Puchar Bielan wynosi 50 minut.

Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Klasyfikacja:
Wszystkie klasyfikacje zawodników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia startu do przekroczenia mety za wyjątkiem 50-ciu pierwszych osób przekraczających linię mety, dla których będzie liczony czas brutto – wyznaczony od momentu strzału startera.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN).
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA
K, M-12 12-15 2006-2003
K, M-16 16-19 2002-1999
K, M-20 20 i starsi 1998 i starsi

 

 Nagrody:
1. Pierwszych 1000 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
3. Za  zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.

 

 

XXXV  BIEG CHOMICZÓWKI

Termin: 21 stycznia 2018r. (niedziela) godz. 11.00

Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany, osiedle Chomiczówka.
Start: ul. Conrada
Meta: ul. Pabla Nerudy 1

Trasa posiada atest PZLA.
Dystans: 15 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym. Należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.
Limit czasu: Limit czasu dla uczestników XXXV Biegu Chomiczówki wynosi 2 godz. 30 min. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani, zobowiązani są opuścić trasę.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Klasyfikacja:
Wszystkie klasyfikacje zawodników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia startu do przekroczenia mety za wyjątkiem 50-ciu pierwszych osób przekraczających linię mety, dla których będzie liczony czas brutto – wyznaczony od momentu strzału startera.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA
K, M-16 16-19 2002-1999
K, M-20 20-29 1998-1989
K, M-30 30-39 1988-1979
K, M-40 40-49 1978-1969
K, M-50 50-59 1968-1959
K, M-60 60-69 1958-1949
K, M-70 70-79 1948-1939
K, M-80 80 i starsi 1938 i starsi

Nagrody:
1. Pierwszych 1500 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
3. Za zajęcie od I do VI miejsca  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.

 1. Najlepszy zawodnik zagraniczny – statuetka.
 2. Najstarsza zawodniczka biegu – statuetka.
 3. Najstarszy zawodnik biegu – statuetka.
 4. W klasyfikacji klubów (decyduje suma czasów 3. najlepszych zawodników z danego klubu, z uwzględnieniem jednakowo brzmiącej napisanej nazwy klubu w zgłoszeniu).
  I miejsce – puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  II miejsce – puchar Prezesa TKKF „Chomiczówka”
  III miejsce – puchar Prezesa WSBM „Chomiczówka”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

XXXV  BIEG CHOMICZÓWKI  i   XIII BIEG O PUCHAR BIELAN

 1. Organizator określa limit zawodników na oba bieg na 2500 osób
  1500 osób dla XXXV Biegu Chomiczówki,
  1000 osób dla XIII  Biegu o Puchar Bielan.
 2. W XXXV  Biegu Chomiczówki mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
  – ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 21.01.2002 r.),
  – dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
  – przedstawią zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenia zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.
 3. W XIII Biegu o Puchar Bielan mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
  – ukończyły 12 lat (tj. urodzeni przed 21.01.2006 r.),
  – dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
  – przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.
  Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
  Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
  UWAGA!
  Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletnie opiekun przedstawia listę zgłoszonych przez siebie zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegów można dokonać od dnia 27.11.2017 od godz. 15.00 do 18.01.2018 lub do wykorzystania limitu miejsc. Zapisy prowadzone są na stronie biegu www.datasport.pl  
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji. Po zarejestrowaniu opłaty uczestnik zostaje wpisany na Listę Startową. W PRZYPADKU NIE OPŁACENIA ZAPISU W TERMINIE ZAPIS INTERNETOWY ZOSTAJE ANULOWANY.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc na dany bieg i odblokowanie ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty.
 4. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów dniu 19 i 20.01.2018 r.
 5. Biuro zawodów czynne będzie w Klubie Mieszkańców WSBM „Chomiczówka’’ w Warszawie, ul. Pabla Nerudy 1, tel. 22 834 76 98 w dniach:

– 18,19. 01.2018 r. w godz. 14.00 – 20.00
– 20.01.2018 r.  w godz. 12.00 –  20.00

oraz w dniu zawodów  21.01.2018 r. (niedziela)
w godz. 7.00.– 9.00 dla  XIII  Biegu o Puchar Bielan
w godz. 7.00.– 10.00 dla  XXXV Biegu Chomiczówki

 1. O kolejności zgłoszeń decyduje data opłacenia zapisu internetowego, a w przypadku niewykorzystania limitu data zapisu w biurze zawodów.
 2. Opłata startowa w przypadku zgłoszeń i opłat dokonanych

– dla zapisów internetowych  wynosi  40 PN

– w przypadku zapisu w biurze zawodów wynosi  60 PLN

Z opłaty zwolnieni są:
– zawodnicy niepełnosprawni,

– zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat.

 1. Organizator zabezpieczania pakiet standardowy zawierający: numer startowy z chipem uprawniający do startu w obu biegach, medal po ukończonym biegu, posiłek regeneracyjny, prawo do losowania nagrody podczas uroczystości zakończenia imprezy, okolicznościowa koszulka techniczna.
 2. Wpisowe uprawnia do udziału w obydwu biegach.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Dane zawarte w zgłoszeniu i karcie zgłoszeniowej mogą być aktualizowane do 20.01.2018 r. (włącznie) po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania zmian istotnych dla wyników końcowych zawodów.
 5. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pracy biura zawodów.
 6. Warunkiem  uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz dowodu opłaty startowej.
 7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.
 8. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
 9. Wszystkim chętnym Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 80 Warszawa ul. Aspekt 48, w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców i śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.
  Rezerwacje miejsc noclegowych na hali przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 22 37 33  144 lub faksem 22 37 33 151 lub e-mail: Bielany.sport@um.warszawa.pl

 

Uwaga! Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 18 stycznia 2018 r. 

Zabrania się wnoszenia  i spożywania w hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej  terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

 

Postanowienia końcowe:

 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 • Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną  podczas trwania imprezy.
 • Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będą wspomagane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chipem.
 • Niewłaściwe zamocowanie chipa  może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
 • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej biegu.
 • Szatnia dla zawodników –  Szkoła Podstawowa Nr 352 ul. Conrada 6. Organizator zapewnia worki.
 • Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 352, ul. Conrada 6.
 • Uczestnicy biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny.
 • Uroczyste zakończenie imprezy rozpocznie się  o godz. 14.00  w  Szkole Podstawowej Nr 352, ul. Conrada 6.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych biegu zdjęć wykonanych podczas imprezy, strona internetowa, komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe  także w kolejnych edycjach biegu.
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Dyrektor Biegów i Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.