R e g u l a m i n

XXXVIII  BIEG U CHOMICZÓWKI  

Celem zawodów jest: 
– Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
– Promowanie zdrowego stylu życia

 Organizator:

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

 Współorganizatorzy:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  „Chomiczówka”
Partnerzy

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

XXXVIII  BIEG CHOMICZÓWKI

Termin: 7 lutego 2021 r. (niedziela) w godzinach 10:00-14:00 – godzina startu ostatniego uczestnika Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany,

teren zamknięty Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie,
Start: stadion lekkoatletyczny AWF Warszawa
Meta: okolice stadionu lekkoatletycznego AWF Warszawa

.
Dystans: 15 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa), momentami tartanowa i żwirowa. Bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie imprezy należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.
Limit czasu: Limit czasu dla Uczestników XXXVIII Biegu Chomiczówki  nie jest przewidziany dla osób, które wystartują do godziny 13:00. Dla osób, które wystartują po godzinie 13:00 wynosi on 2 godziny 30 minut. Po upływie limitu czasu Uczestnik jest zobowiązany do opuszczenia trasy. Po upływie limitu czasu Uczestnicy nie będą klasyfikowani i zobowiązani są opuścić trasę.  Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Klasyfikacja:
Wszystkie klasyfikacje Uczestników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA
K, M-20 16-29 2005-1992
K, M-30 30-39 1991-1982
K, M-40 40-49 1981-1972
K, M-50 50-59 1971-1962
K, M-60 60-69 1961-1952
K, M-70 70-79 1951 i starsi

Nagrody:
1. Pierwszych 500 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
3. Za zajęcie od I do III miejsca  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

XXXVIII BIEG CHOMICZÓWKI 

 1. Organizator określa limit Uczestników na bieg 500 osób
  W XXXVIII Biegu Chomiczówki mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
  – ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 07.02.2005 r.),
  – dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów
  – przedstawią zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenia wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie,

– wypełnią oświadczenie dotyczące przeciwdziałania COVID-19

2. Uczestnicy będą startowali w dowolnym, wybranym przez siebie momencie w godzinach 10:00-14:00.

 

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji niepełnoletniego Uczestnika w Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletniej zrzeszonej w klubie sportowym, opiekun (trener sprawujący opiekę na czas biegu) przedstawia listę zgłoszonych przez siebie Zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do biegu można dokonać od dnia 17.01.2021 r. od godz. 10.00 do 25.01.2021 r. lub do wykorzystania limitu miejsc. Zapisy na bieg prowadzone będą na stronie internetowej. Informacja z linkiem do strony internetowej z zapisami na bieg zostanie podana w aktualizacji regulaminu.

2. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej. Jedynie po zaksięgowaniu opłaty  Uczestnik zostaje wpisany na listę startową. Zapisanie się na Bieg bez uiszczenia opłaty nie jest gwarancją miejsca w Biegu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc na dany bieg i odblokowanie ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty.

4. Biuro Zawodów czynne jest w dniach  06.02.2021 r.  w godz. 15.00 –  20.00 oraz w dniu zawodów  07.02.2021 r (niedziela) w godz. 8.30.– 12.00 (Biuro Zawodów mieścić się będzie w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ulicy S. Żeromskiego 29)

5. O kolejności zgłoszeń decyduje data opłacenia zapisu internetowego,

6. Opłata startowa wynosi 50 PLN.

7. Nie ma możliwości dokonania zapisów w biurze zawodów ze względu na niebezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa.

8. Z opłaty zwolnieni są:

– Uczestnicy niepełnosprawni,

– Uczestnicy, którzy ukończyli 70 lat.

9. Organizator nie przewiduje startu Zawodników na wózkach inwalidzkich.

10. Organizator zapewnia Uczestnikom biegu pakiet standardowy, zawierający: okolicznościową koszulkę, numer startowy z chipem, medal po ukończonym biegu, posiłek regeneracyjny, gadżet biegowy,

11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

12. W przypadku przełożenia biegu ze względu na pandemię koronawirusa opłata zostanie przeniesiona na nowy termin. W przypadku wysłania przez Uczestnika informacji mailowej, wysłanej na adres tkkfchomiczowka@o2.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o przełożeniu biegu na inny termin na oficjalnym Fanpage’u imprezy, jak również stronie internetowej www.biegchomiczowki.eu, z tytułem: ZWROT – IMIĘ I NAZWISKO Uczestnika, uiszczona przez Uczestnika opłata zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania prawidłowo zatytułowanego maila na wskazany powyżej adres mailowy.

13. W przypadku zwolnienia się miejsc na Bieg, z powodu nie uiszczenia opłat przez osoby zapisane w pierwszym terminie, Organizator przewiduje dodatkową, drugą turę zapisów. Drugą turę zapisów Organizator wyznacza na dzień 20 stycznia 2021 roku.

14. Organizator przed wejściem do strefy startu będzie dokonywał pomiaru temperatury Zawodników termometrem elektronicznym. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała Organizator nie dopuszcza Uczestnika do Biegu. Organizator określa górną granicę temperatury na 37,5 stopnia Celsjusza.

15. Dane zawarte w zgłoszeniu i karcie zgłoszeniowej nie mogą być aktualizowane .

16. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów.

17. Warunkiem wydania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

18. Opłacenie udziału w Biegu przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy Bielański Bieg Chomiczówki 2021.

Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiaru czasu.

Realizator usługi zapisów i pomiaru czasu w biegu zbiera poniższe dane:

Imię nazwisko;

Datę urodzenia;

Płeć;

Adres mailowy;

Przynależność klubową (Uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);

numer telefonu osoby, którą Organizator może powiadomić w razie wypadku.

Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: datasport.pl i biegchomiczowki.pl

Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora oraz na stronach partnerów.

Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorach o nazwach: „Zgłoszenia do Bielańskiego Biegu Chomiczówki 2021” i „Wyniki Bielańskiego Biegu Chomiczówki 2021” i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

Każdy Uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tkkfchomiczowka@o2.pl,  tel.: 22 834 76 98.

ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Jedyną przyczyną przełożenia Biegu mogą być przepisy prawne wynikające z pandemii koronawirusa.
 3. Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 5. W przypadku zmiany przepisów prawa, związanych z epidemią koronawirusa, uniemożliwiającą przeprowadzenie Biegu w terminie 7 lutego 2021 r., Organizator poda nowy termin Biegu, niezwłocznie gdy przepisy pozwolą na przeprowadzenie Biegu,
 6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Wszyscy Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 8. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną  podczas trwania imprezy.
 9. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. W Biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będą wspomagane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy Uczestnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chipem. Niewłaściwe zamocowanie chipa  może spowodować niesklasyfikowanie Uczestnika (dostarczone przez Organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
 11. Uczestnicy Biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny do spożycia na wynos, poza terenem Biegu, w związku z epidemią koronawirusa.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników.
 13. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 14. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku nieuzasadnionej skargi kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania.
 17. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej Biegu, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.