Oświadczenie biegacza – 38. Bieg Chomiczówki (do pobrania)

R e g u l a m i n

XXXVIII  BIEGU CHOMICZÓWKI  

Celem zawodów jest:
– Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
– Promowanie zdrowego stylu życia
Organizator:
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
Współorganizatorzy:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”
Partnerzy:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Fundacja Wychowanie Przez Sport

XXXVIII  BIEG CHOMICZÓWKI

Termin: 5 czerwca 2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 – godzina startu ostatniego Uczestnika
Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany, teren zamknięty Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Start: stadion lekkoatletyczny AWF Warszawa
Meta: stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Dystans: 15 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa), momentami tartanowa i żwirowa. Bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego  J. Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie imprezy należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa Biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.
Limit czasu: Limit czasu dla Uczestników XXXVIII Biegu Chomiczówki  nie jest przewidziany dla osób, które wystartują do godziny 13:00. Dla osób, które wystartują po godzinie 13:00 wynosi on 2 godziny 30 minut. Po upływie limitu czasu Uczestnik jest zobowiązany do opuszczenia trasy. Po upływie limitu czasu Uczestnicy nie będą klasyfikowani i zobowiązani są opuścić trasę.  Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Klasyfikacja:
Wszystkie klasyfikacje Uczestników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA
K, M-20 16-29 2005-1992
K, M-30 30-39 1991-1982
K, M-40 40-49 1981-1972
K, M-50 50-59 1971-1962
K, M-60 60-69 1961-1952
K, M-70 70-79 1951 i starsi

Nagrody:
1. Pierwszych 500 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
3. Za zajęcie od I do III miejsca  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA – XXXVIII BIEG CHOMICZÓWKI 

 1. Organizator określa limit Uczestników na bieg 500 osób.
 2. W XXXVIII Biegu Chomiczówki mogą startować, na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, osoby,, które:
  – ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 05.06.2005 r.),
  – dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
  – przedstawią zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w Biegu długodystansowym lub złożą oświadczenia wyrażające zgodę na udział w Biegu na własną odpowiedzialność poprzez potwierdzenie podczas rejestracji online lub w Biurze Zawodów – wypełnią oświadczenie dotyczące przeciwdziałania COVID-19.
 3. Uczestnicy będą startowali w dowolnym, wybranym przez siebie momencie w godzinach 10:00-14:00 z wyjątkiem Uczestników wskazanych w pkt. 2 w części „Zgłoszenia” na start w godz. 12.00 – 12.15.

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji niepełnoletniego Uczestnika w Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletniej zrzeszonej w klubie sportowym, opiekun (trener sprawujący opiekę na czas biegu) przedstawia listę zgłoszonych przez siebie Zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do Biegu można dokonać od dnia 21.02.2021 r., od godz. 10.00 do dnia 30.05.2021 r., do godz.23:59. lub do wykorzystania limitu miejsc. Zapisy na Bieg prowadzone będą na stronie internetowej portalu STS Timing.
2. W trakcie zapisów Uczestnicy będą zobowiązani do podania orientacyjnie swojego najlepszego czasu na dystansie 15 km. Następnie spośród zgłoszonych Uczestników na podstawie zadeklarowanych czasów zostanie wyłonionych piętnaście najlepszych czasów wśród kobiet i mężczyzn, a start Uczestników odbędzie się w godz. 12.00 – 12.15. Następnie o godzinie 14.00 nastąpi dekoracja najlepszych biegaczy z kategorii kobiet i mężczyzn.
3. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej. Jedynie po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik zostaje wpisany na listę startową. Zapisanie się na Bieg bez uiszczenia opłaty nie gwarantuje miejsca w Biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc i odblokowania ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty wynoszącego 24 godziny. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty poprzez link, otrzymany mailowo po dokonaniu rejestracji.
5. Biuro Zawodów czynne jest w dniach:
– 04.06.2021 r. w godz. 15.00 – 20.00
oraz
– w dniu zawodów 05.06.2021 r (sobota)
w godz. 8.30.– 12.00
(Biuro Zawodów mieścić się będzie w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ulicy S. Żeromskiego 29)
6. O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania opłaty,
7. Opłata startowa wynosi 50 PLN.
8. Nie ma możliwości dokonania zapisów w Biurze Zawodów ze względu na niebezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa.
9. Z opłaty zwolnieni są:
– Uczestnicy niepełnosprawni,
– Uczestnicy, którzy ukończyli 70 lat.
10. Organizator nie przewiduje startu Uczestników na wózkach inwalidzkich.
11. Organizator zapewnia Uczestnikom biegu pakiet startowy, zawierający: okolicznościową koszulkę, numer startowy z chipem, medal po ukończonym biegu, posiłek regeneracyjny, gadżet biegowy,
12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.13.
13. W przypadku przełożenia terminu Biegu ze względu na pandemię koronawirusa opłata zostanie przeniesiona na nowy termin. W przypadku wysłania przez Uczestnika informacji mailowej, wysłanej na adres : lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o przełożeniu biegu tj. 6 maja 2021 roku (aktualizacja regulaminu) na oficjalnym Fanpage’u imprezy, jak również na stronie internetowej www.biegchomiczowki.eu, z tytułem: ZWROT – IMIĘ I NAZWISKO Uczestnika, uiszczona przez Uczestnika opłata zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania prawidłowo zatytułowanego maila na wskazany powyżej adres mailowy (jako ważne będą traktowane informacje wysłane z sposób opisany w Regulaminie, do 10 maja 2021 roku do godziny 23:59 – aktualizacja regulaminu).
14. W przypadku zwolnienia się miejsc na Bieg, z powodu nie uiszczenia opłat przez osoby zapisane w pierwszym terminie, bądź rezygnacji ze względu na nową datę biegu, wyznaczoną z powodu pandemii koronawirusa – (aktualizacja regulaminu), Organizator przewiduje dodatkową, drugą turę zapisów. Drugą turę zapisów Organizator wyznacza na 15 maja 2021 roku, na godzinę 10:00.
15. Organizator ma prawo, w stosunku do wszystkich Uczestników imprezy, wymagać zastosowania się do jego wytycznych np. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w związku z COVID 19, zmierzenia temperatury ciała lub innych czynności – podyktowanych względami sanitarnymi. Organizator przed wejściem do strefy startu będzie dokonywał pomiaru temperatury Uczestników termometrem elektronicznym. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała Organizator nie dopuszcza Uczestnika do Biegu. Organizator określa górną granicę temperatury na 37,5 stopnia Celsjusza.
16. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
17. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywanie na terenie wydarzenia osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działającym środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje (ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do Organizatora lub jego przedstawiciela),
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzeń,
d) niestosującym się do przepisów, nakazów, zakazów i ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii (Informujemy, że wydarzenia realizowane są zgodnie z ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1356 z późn. zm.)
18. Dane zawarte w zgłoszeniu i karcie zgłoszeniowej nie mogą być aktualizowane .
19. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów.
20. Warunkiem wydania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
21. Parking dla Uczestników biegu będzie znajdował się przy Urzędzie Dzielnicy Bielany ul. S. Żeromskiego 29. Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności Uczestnicy nie będą mogli korzystać z parkingu znajdującego się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.
22. Z uwagi na szczególne środki ostrożności Organizator nie przewiduje udostępnienia szatni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego dla Uczestników oraz osób towarzyszących.
23. Organizator nie przewiduje zorganizowania noclegów dla Uczestników biegu, trenerów oraz opiekunów i osób towarzyszących.
24. Opłacenie udziału w Biegu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy XXXVIII Biegu Chomiczówki 2021.
Dane osobowe Uczestników Biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).
Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiaru czasu.
Realizator usługi zapisów i pomiaru czasu w biegu zbiera poniższe dane:
Imię nazwisko;
Datę urodzenia;
Płeć;
Adres mailowy;
Przynależność klubową (Uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);
numer telefonu osoby, którą Organizator może powiadomić w razie wypadku.
Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: datasport.pl i biegchomiczowki.pl
Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora oraz na stronach partnerów.
Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorach o nazwach: „Zgłoszenia do Bielańskiego Biegu Chomiczówki 2021” i „Wyniki Bielańskiego Biegu Chomiczówki 2021” i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.
Każdy Uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tkkfchomiczowka@o2.pl, tel.: 22 834 76 98.

ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

Postanowienia końcowe:

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Jedyną przyczyną przełożenia terminu Biegu mogą być wprowadzone przepisy prawne wprowadzające określone nakazy i zakazy mające na celu ograniczenie pandemii koronawirusa.
3. Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
4. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
5. W przypadku zmiany przepisów prawa, związanych z epidemią koronawirusa, uniemożliwiającą przeprowadzenie Biegu w terminie 5 czerwca 2021 r., Organizator poda nowy termin Biegu, niezwłocznie gdy przepisy pozwolą na przeprowadzenie Biegu,
6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
8. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
9. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10 W Biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będą wspomagane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy Uczestnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chipem. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie Uczestnika (dostarczone przez Organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
11. Uczestnicy Biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny do spożycia na wynos, poza terenem Biegu, w związku z epidemią koronawirusa.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników.
13. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
14. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku nieuzasadnionej skargi kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania.
17. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej biegu, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.
19. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.